هیات ورزش های همگانی استان فارس
پنج شنبه 15 خرداد 1399  14:41
کد خبر : 130264
تاریخ انتشار : 1397/06/19

اطلاعیه آکادمی ورزشهای همگانی در خصوص ثبت نام شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

اطلاعیه آکادمی ورزشهای همگانی در خصوص ثبت نام شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

آکادمی فدراسیون ورزشعای همگانی به منظور جمع آوری آمار دقیق افراد ثبت نام شده در سامانه الکترونیکی آموزشی فدراسیون اطلاعیه ای را صادر کرد .

در خصوص ثبت نام شرکت کنندگان در دوره های آموزشی فدراسیون به اطلاع میرساند متاسفانه آمار افراد ثبت نام شده در سامانه الکترونیکی آموزشی فدراسیون به نشانی http://register.isfaf.ir به حد نصاب معقولی نرسیده است بنابراین متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی و ثبت نام در سامانه یادشده می بایست
1-
در هنگام ثبت نام در دوره های آموزشی برابر راهنمای ثبت نام (پیوست) ، به سامانه فوق مراجعه و ثبت نام و مدارک برابراصل شده خود (توسط هیات استان) را در پروفایل شخصی خود بارگذاری نمایند.
2-
به همراه مدارک ارسالی جهت برگزاری دوره های آموزشی شرکت کنندگان رونوشت پروفایل ثبت نام در سامانه الکترونیکی آموزش ارسال شود.
3-
از مورخ 01/07/1397 چنانچه مدارکی که برای اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی ارسال می شود فاقد مدارک ثبت نام در سامانه الکترونیکی آموزش فدراسیون باشد از صدورمجوز برای دوره خودداری خواهد شد.

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات